Oferta Biznesowa

Podstawą sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest profesjonalna obsługa prawna . Kancelaria Adwokacka Marcin Kwas zapewnia swoim Klientom pomoc prawną na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Nasze działania w tym zakresie obejmują m.in. kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa, pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomoc prawną przy ich zakładaniu, opracowywanie pełnej dokumentacji rejestrowej przedsiębiorstw i reprezentacja przed organami rejestrowymi, w tym przed Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowywanie dokumentacji korporacyjnej m.in.: statutów, umów spółek, aktów założycielskich, regulaminów, przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie (również w charakterze pełnomocnika) umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji, udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów prawnych oraz proponowanie rozwiązania wszelkich zagadnień pojawiających się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego. Na podobnych zasadach Kancelaria obsługuje fundacje i stowarzyszenia. Oferujemy pomoc w tworzeniu i rejestracji, a także w procesie likwidacji. Rejestrujemy i obsługujemy również organizacje pożytku publicznego. W ramach świadczenia pomocy prawnej Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

Oferta biznesowa
Prawo cywilne

doradztwo w zakresie umów, zawieranie, rozwiązywanie, opiniowanie umów i innych aktów prawnych. Sporządzanie pism, umów i innych aktów prawnych, jak również wzorów umów typowych, problematyka odpowiedzialności kontraktowej stron umów, uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego

Oferta biznesowa
Prawo handlowe

tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek, przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze, due diligence przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw w tym na potrzeby banków i instytucji finansowych

Oferta biznesowa
Prawo pracy

doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy, doradzanie organizacjom pracodawców oraz reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi

Prawo karne

reprezentacja w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak również powoda cywilnego, doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze oraz odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych

Prawo energetyczne

doradztwo dotyczące wszelkiej działalności w sektorze energetycznym, w tym w zakresie restrukturyzacji, uregulowań ustawodawstwa unijnego, przejęć, fuzji, prawa antykonkurencyjnego, długoterminowych umów oraz finansowania projektów energetycznych

Prawo handlowe

tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek, przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze, due diligence przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw w tym na potrzeby banków i instytucji finansowych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy, doradzanie organizacjom pracodawców oraz reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi

Prawo własności intelektualnej i mediów

negocjowanie i zawieranie umów na usługi informatyczne, rejestracja znaków towarowych, doradztwo w zakresie przenoszenia praw własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich, doradztwo w zakresie prawa prasowego oraz radiofonii i telewizji

Spory sądowe i windykacja należności

opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej, organami podatkowymi, sądami polubownymi i w międzynarodowym arbitrażu handlowym, a także mediacja i pomoc w prowadzeniu negocjacji

Nieruchomości i inwestycje budowlane

obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, doradztwo administracyjnoprawne związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców, analizy stanu prawnego, kompleksowe przygotowywanie transakcji, doradztwo.

Obsługa procesów

procesy inwestycyjne i nabywanie nieruchomości, badanie stanów prawnych przedsiębiorstw oraz nieruchomości, negocjowanie i wdrażanie umów na roboty budowlane i umowy z zakresu nadzoru inżynieryjnego oraz umów wykonawczych, umowy dotyczące wyposażenia zakładów i fabryk przemysłowych, z uwzględnieniem przepisów UE

Zamówienia publiczne

przygotowanie dokumentacji postępowania, doradztwo w procedurach przetargowych na rzecz zamawiających, opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych; reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi

Prawo ochrony środowiska

analizy przestrzegania wymogów ochrony środowiska, reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji, doradztwo w zakresie uzyskiwania stosowanych pozwoleń i środków pomocowych na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska

A także obsługa samorządowych i krajowych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie budowy dróg i mostów; Prawo finansowe, bankowe i dewizowe: doradztwo w zakresie czynności bankowych, prawa wekslowego i czekowego oraz prawa dewizowego; Obsługa procesów przekształceń własnościowych i fuzji w pełnym zakresie z uwzględnieniem prawa antymonopolowego oraz procedur z zakresu prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.