Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

28 maja 2022 | Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka, a właściwie upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ma na celu oddłużenie osoby fizycznej, która doświadcza swojej niewypłacalności. Można więc przyjąć, że upadłość konsumencka prowadzi do tego, aby konsument mógł legalnie – przy zachowaniu przyjętych zasad – pozbyć się ciążącego na nim balastu zadłużenia i rozpocząć życie „na nowo”. Zastanówmy się, co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Oddłużenie docelowo polega na umorzeniu długów osoby fizycznej (choć nie wszystkich). W zależności od sytuacji osobistej i majątkowej danej osoby umorzenie długów poprzedzone jest próbą spłacenia przynajmniej części zadłużenia w toku postępowania. Polega to na ustaleniu planu spłaty na zasadach określonych przez sąd upadłościowy. Ustalając te zasady, sąd upadłościowy musi uwzględnić możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Po dokonaniu analizy tych okoliczności zwykle sąd oznacza, jakie kwoty miesięcznie upadły ma płacić na rzecz wierzycieli, którzy zgłoszą się do postępowania upadłościowego wykazując swe wierzytelności. Sąd wyznacza również okres takiej spłaty, który może wynosić zasadniczo do 36 miesięcy, choć przy negatywnej ocenie sądu dotyczącej postawy upadłego okres ten może być dłuższy. Po skutecznym wykonaniu obowiązków określonych w planie spłaty sąd stwierdza umorzenie długów upadłego. W zakładce etapy postępowania upadłościowego osoby fizycznej znajdziecie ich dokładny opis.

W pewnych sytuacjach sąd może jednak stwierdzić umorzenie długów znacznie szybciej, bo bez takiego planu spłat wobec upadłego. Może do tego dojść w wyniku stwierdzenia przez sąd upadłościowy, że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty. Należy podkreślić, że możliwość nawet obiektywnie niewielkich spłat przez upadłego może wyłączyć możliwość takiego przyśpieszonego umorzenia długów upadłego, chyba, że za stosowaniem tej procedury przemawiają zasady słuszności lub kwestie humanitarne. Przyjmuje się, że sądy powinny stosować tę możliwość wyjątkowo, w sytuacjach, gdy jest to uzasadnione w sposób obiektywny np. stanem zdrowia upadłego, niedołężnością upadłego, brakiem zdolności do pracy upadłego — w sytuacji, gdy dostępne źródła utrzymania pozwalają wyłącznie na pokrycie bieżących potrzeb upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, a nie ma podstaw do uznania, aby stan ten mógł ulec zmianie w najdłuższym możliwym okresie wykonywania planu spłaty.

Postępowanie upadłościowe po jego skutecznym przeprowadzeniu eliminuje więc długi osoby fizycznej, poza niektórymi kategoriami długów jak w szczególności długi alimentacyjne czy środki karne finansowe wynikające orzeczone w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym/mandatowym.

Ponadto samo ogłoszenie upadłości jeszcze przed oddłużeniem prowadzi zaś do umorzenia postępowań egzekucyjnych/komorniczych.

Samo ogłoszenie upadłości skutkuje również zasadniczo umorzeniem postępowań sądowych wobec upadłego (poza pewnymi postępowaniami, np. dotyczącymi długów niepodlegających umorzeniu).

Jest więc skutecznym środkiem eliminującym działania uciążliwych windykatorów, którzy zasadniczo nie mogą żądać płatności zaległych długów od samego upadłego.

Wyłącza również działania komorników, choć dotychczasowe zajęcia komornicze np. wynagrodzenia czy innych stałych przychodów zasadniczo w dotychczasowych kwotach są przekazywane już do masy upadłości, z której spłacane będą koszty postępowania i wierzyciele upadłego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Masz wątpliwości, co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Udzielamy porad w kancelarii, telefonicznie oraz online. Porozmawiajmy!