Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

30 czerwca 2022 | Upadłość konsumencka

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej- w postanowieniu o ustaleniu planu sąd kolejno:

9

WIERZYCIELE

9

FUNDUSZE MASY UPADŁOŚCI

dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości – jednakże w pierwszej kolejności pokrywane są koszty postępowania upadłościowego oraz inne zobowiązania masy upadłości, a dopiero pozostałe środki dzieli się pomiędzy wierzycieli zgodnie z kategoriami wierzytelności; warto dodać, że przekazanie wierzycielom kwot w ramach podziału funduszy dokonuje syndyk, a nie upadły,

9

NIEWYPŁACALNOŚĆ

ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,

9

KWOTA I OKRES SPŁATY

określa kwotę i okres spłaty, nie dłuższym niż 36 miesięcy, w jakim upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, oraz określa, jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej – wysokość kwot i okres spłaty

Wydaje się, że ustalając wysokość kwot w planie spłaty oraz okres planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej Sąd powinien uwzględniać sytuację upadłego, w szczególności:

  • możliwości zarobkowe upadłego (uwzględniające poprzednie zarobki, wykształcenie, kompetencje, wiek, stan zdrowia, ale i sytuację na rynku pracy),
  • jego potrzeby życiowe,
  • to, czy na utrzymaniu upadłego pozostają inne jeszcze osoby,
  • jakie są potrzeby życiowe tych właśnie osób, utrzymywanych przez upadłego,
  • kwestii mieszkaniowych upadłego – zwłaszcza w przypadku ewentualnej sprzedaży w toku postępowania upadłościowego przez syndyka mieszkania lub domu, które upadły wykorzystywał na cele mieszkaniowe,
  • wysokość wierzytelności niezaspokojonych,
  • jak również – co szczególnie istotne – stopień zaspokojenia wierzycieli.

W przypadku ustalenia jak powyżej, upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące.

W przypadku, gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok.

W przypadku, gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż 2 lata.

Warto również pamiętać, że do okresów spłaty zalicza się okres od upływu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ustalenia planu spłaty wierzycieli, chyba że dłużnik nie pokryłby w całości kosztów postępowania tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa. Ma to na celu uniknięcie obciążania upadłego niekorzystnymi konsekwencjami przedłużającego się niekiedy okresu prowadzenia postępowania upadłościowego.

Jeżeli w trakcie postępowania nie zgłoszono uznanych wierzytelności i brak wierzytelności podlegających z urzędu umieszczeniu na liście wierzytelności (np. hipoteki na nieruchomości dłużnika), w planie spłaty wierzycieli uwzględnia się wyłącznie koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa oraz inne zobowiązania masy upadłości niezaspokojone w toku postępowania, a w przypadku braku takich zobowiązań umarza się zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

 

Prawomocne ustalenie planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Prawomocne ustalenie planu spłaty powoduje, że w okresie jego wykonywania – kiedy nie dochodzi jeszcze do umorzenia wierzytelności – niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli, za wyjątkiem wierzytelności niepodlegających umorzeniu w postępowaniu upadłościowym.

Jeśli masz więcej pytań związanych z tym tematem to zapraszamy na zakładkę Upadłość konsumencka – najczęściej zadawane pytania.

 

Skorzystaj z darmowej porady prawnej