Warunkowe umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej

17 lipca 2022 | Upadłość konsumencka

Jeżeli w toku upadłości konsumenckiej sąd upadłościowy dojdzie do przekonania, że upadły nie jest w stanie wykonywać jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikając z osobistej sytuacji upadłego, to nie ustala upadłemu planu spłaty i umarza zobowiązania upadłego. Jeżeli jednak taka niezdolność upadłego nie ma charakteru trwałego, to ww. umorzenie zobowiązań upadłego ma charakter warunkowy.

 

Kiedy stosuje się warunkowe umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej?

Instytucję tą stosuje się pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań w upadłości konsumenckiej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Taki wniosek powinien być jednak poparty argumentami potwierdzającymi, że ustała dotychczasowa niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. A więc Sąd powinien stwierdzić, że upadły jest zdolny do wykonywania spłat na rzecz wierzycieli.

W takim przypadku Sąd uchyla wcześniejsze postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustala plan spłaty wierzycieli.

Obowiązki upadłego w przypadku warunkowego umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej

W okresie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może jednak wyrazić zgodę na dokonanie czynności prawnej albo zatwierdzić jej dokonanie.

W okresie warunkowego umorzenia zobowiązań upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, w którym musi wykazywać:

  • osiągnięte przychody,
  • nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (a więc np. w I kwartale 2022 r. chodzi o kwoty powyżej 6220,80 zł),
  • swoje możliwości zarobkowe,
  • wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe,

Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego. W okresie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej upadłego, za wyjątkiem wierzytelności niepodlegających umorzeniu w postępowaniu upadłościowym.

Kiedy Sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego?

W razie nienależytego wykonania przez upadłego ww. obowiązków sprawozdawczych, Sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, tj. gdy upadły:

9

nie złożył w terminie sprawozdania,

9

w sprawozdaniu podał nieprawdziwe informacje, w szczególności zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe,

9

dokonał czynności prawnej bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona,

9

ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Sąd może jednak zaniechać wydania takiego postanowienie, jeżeli:

9

uchybienie obowiązkom jest nieznaczne, lub

9

zaniechanie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W razie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Umorzenie zobowiązań upadłego

Jeżeli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku jw., zobowiązania upadłego ulegają umorzeniu z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Nie dotyczy to oczywiście zobowiązań niepodlegających umorzeniu w postępowaniu upadłościowym.

W celu uniknięcia wątpliwości, na wniosek upadłego lub wierzyciela Sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu Sąd wskazuje datę umorzenia zobowiązań upadłego. W konsekwencji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczących tak umorzonych wierzytelności upadłego.

Skorzystaj z darmowej porady prawnej