Zakończenie postępowania w upadłości konsumenckiej bez oddłużania upadłego

30 lipca 2022 | Upadłość konsumencka

Odmowa Sądu ustalenia planu spłaty wierzycieli

W postępowaniu upadłościowym konsumenta Sąd może odmówić zastosowania mechanizmów prowadzących do oddłużenia upadłego. Sąd może bowiem wydać postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:

  • upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,

lub

  • w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

 

Oddłużenie warunkowe lub bezwarunkowe mimo negatywnej postawy upadłego

Nawet jednak w razie takiej negatywnej oceny postawy upadłego, Sąd może mimo wszystko zakończyć postępowania w trybie oddłużenia warunkowego lub bezwarunkowego upadłego, jeżeli ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest to uzasadnione

  • względami słuszności, za co należałoby uznać sytuacje w np. ponowna której ponowna niewypłacalność nastąpiła pomimo należytej staranności upadłego w tym zakresie,

lub

  • względami humanitarnymi, przez co należałoby rozumieć np. szczególnie trudną sytuację życiową upadłego.

 

Zakończenie postępowania w upadłości konsumenckiej bez oddłużania upadłego

Jeżeli przed wydaniem takiego postanowienia w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości, sąd dokonuje podziału funduszy masy upadłości między wierzycieli, którzy zgłosili uznane wierzytelności, a sam podział ma charakter planu spłaty wierzycieli uczestniczących w tym planie spłaty.

Wydanie takiego prawomocnego postanowienia oznacza zakończenie postępowania w upadłości konsumenckiej bez oddłużania upadłego.

jesteś w trakcie upadłości konsumenckiej?Potrzebujesz porady prawnej?