Upadłość likwidacyjna osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Upadłość likwidacyjna osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odbywa się na analogicznych zasadach jak upadłość likwidacyjna przedsiębiorcy.

Zasadniczą różnicą pomiędzy upadłością likwidacyjną przedsiębiorców będących spółkami wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wynika z istoty przedsiębiorcy oraz skutków samego postępowania.

Postępowanie upadłościowe względem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie może prowadzić do jej likwidacji, a więc ustanie bytu takiej osoby.

Poza tym przeprowadzenie likwidacyjnego postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą umożliwia jej uzyskanie oddłużenia z długów osobistych, jak również długów związanych z jej działalnością gospodarczą, które nie zostały zaspokojone w toku postępowania upadłościowego.

W tym celu konieczny jest jednak wniosek takiego upadłego o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Taki upadły może również złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli jego osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Wniosek należy złożyć w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Jeżeli sąd uwzględni wniosek upadłego to może:

 • ustalić plan spłaty, określający wysokość comiesięcznych płatności na rzecz określonych wierzycieli oraz okres spłat, który po należytym wykonaniu doprowadzi do umorzenia zobowiązań takiego upadłego,
  lub
 • umorzyć zobowiązania takiego upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,
  lub
 • warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli – jeżeli sąd na podstawie takiego żądania uzna, że upadły jest zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłaty w ramach planu spłaty wierzycieli to uchyli wcześniejsze postanowienie i ustali plan spłaty wierzycieli.

Należy jednak mieć na względzie, że wniosek o oddłużenie takiego upadłego może zostać przez sąd również oddalony, jeżeli:

 • upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
  lub
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Wyjątkowo sąd może jednak uwzględnić wniosek upadłego nawet w ww. okolicznościach, jeżeli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.