Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zawierać następujące dane:

 

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL — inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację (przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika rozumie się w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej),
 • NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 • jeżeli są jakieś długi/wierzytelności sporne z jakimkolwiek wierzycielem, wtedy również spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności, (przy czym zgodnie z przepisami prawa upadłościowego wskazanie we wniosku wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania),

Masz pytania dotyczące przygotowania wniosku?

 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
 • informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia wniosku,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł, przy czym wartość tą ustala się dla wszystkich czynności dotyczących tego samego prawa lub wierzytelności, dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku,
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku – jeżeli oświadczenie to nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – załączniki:

 • dowód wniesienie opłaty sądowej,
 • dokumenty potwierdzające stan niewypłacalności jak np. kopia umów, wezwania do zapłaty, kopie nakazów zapłaty/wyroków itp.

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości jest stała i wynosi 30 zł. Opłatę opłaca się przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu, wpłatą na poczcie lub bezpośrednio w kasie w budynku właściwego sądu.

Więcej informacji związanych z wnioskiem, dokumentami i etapami upadłości znajdziecie w zakładce Upadłość konsumencka.

 

 

FORMULARZE WNIOSKÓW O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

wniosEk o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składany przed dłużnika
we własnej sprawie znajduje się w tutaj.

wniosEk składany w wyjątkowych przypadkach przez wierzyciela
znajduje się w tutaj.